Giá gạo thành phẩm OM 5451 tại Kiên Giang ngày 22/8/2019

Giá gạo TP OM 5451 ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

22/8/2019

+/-

TP OM 5451  

9,100-9,200

0

Tin miễn phí