Giá gạo thành phẩm Nếp Long An ngày 11/7/2019

Giá gạo TP Nếp Long An ổn định

Chủng loại

11/7/2019

+/-

TP Nếp Long An

11,100-11,200

0

Tin miễn phí