Giá gạo thành phẩm Nếp Long An ngày 1/8/2019

Giá gạo TP Nếp Long An tăng

Chủng loại

1/8/2019

+/-

TP Nếp Long An

11,800

100

Tin miễn phí