Giá gạo thành phẩm Nàng Hoa tại Cần Thơ ngày 9/10/2019

Giá gạo thành phẩm Nàng Hoa tại Cần Thơ ổn định

Chủng loại

9/10/2019

+/-

TP Nàng Hoa

11,200

0

Tin miễn phí