Giá gạo thành phẩm Japonica tại Sa Đéc ngày 9/9/2019

Giá gạo TP Japonica tại Sa Đéc ổn định

Chủng loại

9/9/2019

+/-

TP Japonica

8,100-8,300

0

Tin miễn phí