Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Lấp Vò ngày 20/8/2019

Giá gạo TP IR 50404 tại kho ở Lấp Vò giảm

Chủng loại

20/8/2019

+/-

TP IR 50404

6,900-7,000

-100

Tin miễn phí