Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 1/8/2019

Giá gạo TP IR 50404 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

1/8/2019

+/-

TP IR 50404 – Kiên Giang

7,200-7,300

0

Tin miễn phí