Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 13/01/2018

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

13/01/2018

+/-

TP IR 504

8,800  

Tin miễn phí