Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 31/7/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ổn định

Chủng loại

31/7/2019

+/-

5% tấm

394

0

Tin miễn phí