Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 26/8/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ổn định

Chủng loại

26/8/2019

+/-

5% tấm Thái Lan

408

0

Tin miễn phí