Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 2/9/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ổn định

Chủng loại

2/9/2019

+/-

5% tấm Thái Lan

405

0

Tin miễn phí