Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 6/8/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ổn định

Chủng loại

6/8/2019

+/-

5% tấm

327

0

Tin miễn phí