Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 23/8/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ổn định

Chủng loại

23/8/2019

+/-

5% tấm

380

0

Tin miễn phí