Giá cám tại Sa Đéc ngày 9/9/2019

Giá cám tại Sa Đéc ổn định

Chủng loại

9/9/2019

+/-

Cám

5,650

0

Tin miễn phí