Giá cám tại Cần Thơ ngày 9/10/2019

Giá cám tại Cần Thơ ổn định

Chủng loại

9/10/2019

+/-

Cám

5,600-5,700

0

Tin miễn phí