Gạo là nông sản duy nhất có kim ngạch xuất khẩu tăng trong 7 tháng đầu năm

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí