Dự báo USDA 6/2019: Dự báo nhập khẩu gạo của Trung Quốc năm 2019 tiếp tục giảm

Theo báo cáo Makets & Trade Tháng 6/2019 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA):

Sản lượng lúa gạo toàn cầu vẫn được dự báo ở mức kỷ lục, mặc dù có sự điều chỉnh giảm nhẹ từ khu vực Philippines với vụ mùa sản lượng giảm. Nhập khẩu dự báo tiếp tục giảm của Trung Quốc được bù đắp bởi lượng nhập khẩu tăng từ Ai Cập và Philippines.

Những thay đổi về thương mại năm 2019 so với dự báo tháng trước (triệu tấn):

Quốc gia

Đặc điểm

2019

(5/2019)

2019

(6/2019)

Thay đổi

Nguyên nhân

Trung Quốc

Nhập khẩu

4.0

3.5

-0.5

Giảm lượng nhập khẩu từ các nước láng giềng

Ai Cập

Nhập khẩu

0.5

0.8

0.3

Tiếp tục tăng cường nhập khẩu gạo của Trung Quốc

Philippines

Nhập khẩu

2.8

3.0

0.2

Tăng cường nhập khẩu gạo Việt Nam

Trung Quốc

Xuất khẩu

2.5

2.8

0.3

Tăng cường xuất khẩu sang Ai Cập và các thị trường khác

Thái Lan

Xuất khẩu

10.0

9.8

-0.2

Giảm sức cạnh tranh xuất khẩu do giá cao

 

Sản xuất và thương mại gạo toàn cầu năm 2012 – 2019 (triệu tấn)

Năm/Chỉ tiêu

Sản lượng

Thương mại

Tiêu thụ

Tồn kho

2012

467.6

40.0

460.8

106.8

2013

472.5

39.5

465.4

113.9

2014

478.3

44.1

478.3

114.9

2015

478.5

42.6

477.5

114.9

2016

472.2

40.4

470.9

116.1

2017

487.1

46.8

481.6

138.1

2018

495.5

47.7

483.0

162.4

Dự báo 2019 (Tháng 5/2019)

499.9

46.9

492.0

169.9

Dự báo 2019 (Tháng 6/2019)

499.1

47.0

491.0

170.2

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ

 

 

Dự báo xuất khẩu niên vụ 2018/19 của USDA Tháng 6/2019 (triệu tấn)

Tên nước

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(5/2019)

2019

(6/2019)

Ấn Độ

11.6

11.0

10.0

11.6

11.8

12.0

12.0

Thái Lan

11.0

9.8

9.9

11.0

11.0

10.0

9.8

Việt Nam

6.3

6.6

5.1

6.5

6.6

6.5

6.5

Pakistan

3.7

4.0

4.3

3.6

3.9

4.0

4.0

Burma

1.7

1.7

1.3

3.4

2.8

2.8

2.8

China

0.3

0.4

1.2

1.2

2.1

2.5

2.8

Cambodia

1.0

1.15

0.9

1.15

1.3

1.3

1.3

Uruquay

1.0

0.7

1.0

1.0

0.8

0.8

0.8

 

Dự báo nhập khẩu niên vụ 2018/19 của USDA Tháng 6/2019 (triệu tấn)

Tên nước

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(5/2019)

2019

(6/2019)

Trung Quốc

4.5

5.2

4.6

5.9

4.5

4.0

3.5

Nigeria

3.2

2.1

2.0

2.5

2.1

2.2

2.2

Indonesia

1.2

1.35

1.0

0.3

2.1

0.5

0.5

Philippines

1.8

2.0

0.8

1.2

2.5

2.8

3.0

Bờ Biển Ngà

1.0

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6

Iraq

1.0

0.9

1.1

1.1

1.2

1.3

1.3

Senegal

1.0

1.0

1.0

1.1

1.1

1.25

1.25

Malaysia

1.0

1.1

0.95

0.9

0.8

1.0

1.0

Ghana

0.6

0.6

0.7

0.65

0.7

0.8

0.8

Ai Cập

-

-

0.1

0.1

0.23

0.5

0.8

 

World Rice Trade

     January/December Year, Thousand Metric Tons

 

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2019/20

 

 

 

 

 

 

 

May

Jun

 

 

 

 

 

 

 

 

none

 

TY Exports

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina

527

391

291

340

300

300

 

Brazil

641

594

1,245

800

600

700

 

Burma

1,300

3,350

2,750

2,800

2,800

2,600

 

Cambodia

1,050

1,150

1,300

1,300

1,300

1,300

 

China

368

1,173

2,058

2,800

3,200

3,500

 

European Union

270

369

308

300

300

300

 

Guyana

431

455

414

500

510

510

 

India

10,062

12,573

11,791

12,000

12,500

12,000

 

Pakistan

4,100

3,647

3,913

4,000

4,000

4,000

 

Paraguay

557

537

650

650

600

600

 

Russia

198

175

139

150

140

140

 

South Africa

145

109

113

125

125

125

 

Thailand

9,867

11,615

11,056

9,800

10,000

10,000

 

Uruguay

996

982

799

800

800

800

 

Vietnam

5,088

6,488

6,590

6,500

6,500

6,500

 

Others

1,264

1,159

1,356

1,110

981

995

 

Subtotal

36,864

44,767

44,773

43,975

44,656

44,370

 

United States

3,355

3,349

2,763

3,000

3,300

3,175

 

World Total

40,219

48,116

47,536

46,975

47,956

47,545

 

 

 

 

 

 

 

none

 

TY Imports

 

 

 

 

 

 

 

 

Angola

470

450

490

525

500

540

 

Benin

450

550

625

700

725

725

 

Brazil

786

758

537

700

800

850

 

Burkina

420

500

550

600

620

620

 

Cameroon

500

600

650

700

725

725

 

China

4,600

5,900

4,500

3,500

4,000

3,500

 

Cote d'Ivoire

1,300

1,350

1,500

1,600

1,600

1,600

 

Egypt

116

90

230

800

500

600

 

European Union

1,816

1,985

1,921

2,000

2,000

2,000

 

Ghana

700

650

830

800

800

800

 

Guinea

650

600

865

850

900

900

 

Iran

1,100

1,400

1,250

1,200

1,200

1,150

 

Iraq

930

1,060

1,200

1,300

1,350

1,350

 

Japan

685

679

670

685

685

685

 

Kenya

500

675

700

750

800

800

 

Malaysia

823

900

800

1,000

1,000

1,000

 

Mexico

731

913

776

815

785

785

 

Mozambique

625

710

550

675

700

700

 

Nepal

530

535

700

750

800

800

 

Nigeria

2,100

2,500

2,100

2,200

2,400

2,400

 

Philippines

800

1,200

2,500

3,000

2,700

2,700

 

Saudi Arabia

1,260

1,195

1,300

1,350

1,375

1,375

 

Senegal

980

1,100

1,100

1,250

1,300

1,300

 

South Africa

954

1,054

1,071

1,100

1,050

1,050

 

United Arab Emirates

670

700

775

850

925

925

 

Others

12,397

15,949

16,506

13,700

13,893

13,703

 

Subtotal

36,893

44,003

44,696

43,400

44,133

43,583

 

Unaccounted

2,559

3,326

1,924

2,650

2,923

3,037

 

United States

767

787

916

925

900

925

 

World Total

40,219

48,116

47,536

46,975

47,956

47,545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Rice Production, Consumption, and Stocks

 

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2019/20

 

 

 

 

 

 

 

May

Jun

 

 

 

 

 

 

 

 

none

 

Milled Production

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangladesh

34,500

34,578

32,650

35,000

35,300

35,300

 

Brazil

7,210

8,383

8,204

7,344

7,344

7,344

 

Burma

12,160

12,650

13,200

13,175

13,300

13,300

 

Cambodia

4,931

5,256

5,554

5,633

5,688

5,688

 

China

148,499

147,766

148,873

148,490

146,000

146,000

 

India

104,408

109,698

112,760

115,630

115,000

115,000

 

Indonesia

36,200

36,858

37,000

37,100

37,400

37,400

 

Japan

7,876

7,929

7,787

7,650

7,700

7,700

 

Korea, South

4,327

4,197

3,972

3,868

3,880

3,880

 

Nepal

2,863

3,480

3,310

3,530

3,530

3,530

 

Nigeria

3,941

4,410

4,662

4,788

4,900

4,900

 

Pakistan

6,802

6,849

7,500

7,400

7,500

7,500

 

Philippines

11,008

11,686

12,235

11,800

12,200

12,200

 

Thailand

15,800

19,200

20,577

20,715

21,100

20,900

 

Vietnam

27,584

27,400

27,657

27,711

28,000

28,000

 

Others

42,435

43,658

43,280

42,121

42,653

42,684

 

Subtotal

470,544

483,998

489,221

491,955

491,495

491,326

 

United States

6,131

7,117

5,659

7,119

6,928

6,290

 

World Total

476,675

491,115

494,880

499,074

498,423

497,616

 

 

 

 

 

 

 

none

 

Consumption and Residual

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangladesh

35,100

35,000

35,200

35,500

35,600

35,700

 

Brazil

7,900

7,950

7,750

7,600

7,650

7,650

 

Burma

10,400

10,000

10,200

10,325

10,400

10,500

 

Cambodia

3,900

4,000

4,200

4,300

4,400

4,400

 

China

141,028

141,761

142,487

143,890

145,000

144,700

 

Egypt

3,900

4,300

4,200

4,050

3,800

3,900

 

India

93,451

95,838

98,669

100,730

102,000

102,000

 

Indonesia

37,850

37,800

38,100

38,100

38,000

38,000

 

Japan

8,806

8,730

8,600

8,556

8,480

8,480

 

Korea, South

4,212

4,435

4,746

4,712

4,500

4,500

 

Nepal

3,353

4,010

3,980

4,230

4,280

4,280

 

Nigeria

6,400

6,700

7,100

7,200

7,300

7,300

 

Philippines

12,900

12,900

13,250

14,000

14,450

14,450

 

Thailand

9,100

12,000

11,000

10,800

10,900

10,900

 

Vietnam

22,500

22,000

21,500

21,500

22,000

22,000

 

Others

62,862

65,670

66,784

68,861

70,285

70,237

 

Subtotal

465,800

479,612

478,108

486,672

491,681

491,727

 

United States

3,578

4,230

4,300

4,286

4,445

4,223

 

World Total

469,378

483,842

482,408

490,958

496,126

495,950

 

 

 

 

 

 

 

none

 

Ending Stocks

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangladesh

1,205

854

1,500

1,546

1,246

1,242

 

China

88,000

98,500

109,000

114,500

117,000

116,000

 

India

18,400

20,550

22,600

25,000

25,500

26,000

 

Indonesia

3,509

2,915

4,163

3,661

3,558

3,558

 

Japan

2,552

2,410

2,228

1,949

1,794

1,794

 

Philippines

2,117

2,003

2,288

3,388

3,838

3,838

 

Thailand

8,403

4,238

3,009

3,374

3,624

3,624

 

Others

16,684

16,686

16,369

14,969

13,792

14,178

 

Subtotal

140,870

148,156

161,157

168,387

170,352

170,234

 

United States

1,475

1,462

933

1,819

1,867

1,638

 

World Total

142,345

149,618

162,090

170,206

172,219

171,872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin miễn phí