Dự báo USDA 5/2019: Dự báo xuất khẩu và sản lượng niên vụ 2018/19 của Việt Nam giảm đi

Theo báo cáo Makets & Trade Tháng 5/2019 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA):

Sản lượng lúa gạo toàn cầu vẫn được dự báo ở mức kỷ lục, mặc dù có sự điều chỉnh trong tháng này đối với một vụ mùa sản lượng nhỏ hơn tại Việt Nam. Tồn kho toàn cầu cũng được dự báo thấp hơn so với báo cáo trước đây, nhưng vẫn ở mức cao hơn 5% so với niên vụ 2017/18 khi tồn kho ở Trung Quốc tiếp tục tăng. Nhập khẩu giảm đi tại Trung Quốc được phản ánh trong việc xuất khẩu thấp hơn của Việt Nam.

Những thay đổi về thương mại năm 2019 so với dự báo tháng trước (triệu tấn):

Quốc gia

Đặc điểm

2019

(4/2019)

2019

(5/2019)

Thay đổi

Nguyên nhân

Trung Quốc

Nhập khẩu

4.5

4.0

-0.5

Giảm nhập khẩu từ Việt Nam

Ghana

Nhập khẩu

0.68

0.8

0.12

Tăng tiêu thụ nội địa

Laos

Nhập khẩu

0.04

0.2

0.16

Sản lượng sản xuất trong nước giảm

Madagascar

Nhập khẩu

0.3

0.4

0.1

Dự báo giảm sản lượng trong nước

Philippines

Nhập khẩu

2.6

2.8

0.2

Tăng cường nhập khẩu trong bối cảnh chính sách mới

Campuchia

Xuất khẩu

1.2

1.3

0.1

Tăng cường xuất khẩu sang các nước láng giềng

Việt Nam

Xuất khẩu

7.0

6.5

-0.5

Giảm xuất khẩu sang Trung Quôc

 

Sản xuất và thương mại gạo toàn cầu năm 2012 – 2019 (triệu tấn)

Năm/Chỉ tiêu

Sản lượng

Thương mại

Tiêu thụ

Tồn kho

2012

467.6

40.0

460.8

106.8

2013

472.5

39.5

465.4

113.9

2014

478.3

44.1

478.3

114.9

2015

478.5

42.6

477.5

114.9

2016

472.2

40.4

470.9

116.1

2017

487.1

46.8

481.6

138.1

2018

495.5

47.7

483.0

162.4

Dự báo 2019 (Tháng 4/2019)

501.4

47.3

492.4

171.4

Dự báo 2019 (Tháng 5/2019)

499.9

46.9

492.0

169.9

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ

 

Dự báo xuất khẩu niên vụ 2018/19 của USDA Tháng 5/2019 (triệu tấn)

Tên nước

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(4/2019)

2019

(5/2019)

Ấn Độ

11.6

11.0

10.0

11.6

11.8

12.0

12.0

Thái Lan

11.0

9.8

9.9

11.0

11.0

10.0

10.0

Việt Nam

6.3

6.6

5.1

6.5

6.6

7.0

6.5

Pakistan

3.7

4.0

4.3

3.6

3.9

4.0

4.0

Burma

1.7

1.7

1.3

3.4

2.8

2.8

2.8

China

0.3

0.4

1.2

1.2

2.1

2.5

2.5

Cambodia

1.0

1.15

0.9

1.15

1.3

1.2

1.3

Uruquay

1.0

0.7

1.0

1.0

0.8

0.8

0.8

 

Dự báo nhập khẩu niên vụ 2018/19 của USDA Tháng 5/2019 (triệu tấn)

Tên nước

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(4/2019)

2019

(5/2019)

Trung Quốc

4.5

5.2

4.6

5.9

4.5

4.5

4.0

Nigeria

3.2

2.1

2.0

2.5

2.1

2.2

2.2

Indonesia

1.2

1.35

1.0

0.3

2.1

0.5

0.5

Philippines

1.8

2.0

0.8

1.2

2.5

2.6

2.8

Bờ Biển Ngà

1.0

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6

Iraq

1.0

0.9

1.1

1.1

1.2

1.3

1.3

Senegal

1.0

1.0

1.0

1.1

1.1

1.25

1.25

Malaysia

1.0

1.1

0.95

0.9

0.8

1.0

1.0

Ghana

0.6

0.6

0.7

0.65

0.7

0.83

0.8

 

World Rice Trade

     January/December Year, Thousand Metric Tons

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20 May

 

 

 

 

 

 

          none

TY Exports

 

 

 

 

 

 

    Argentina

310

527

391

291

340

300

    Brazil

895

641

594

1,245

750

600

    Burma

1,735

1,300

3,350

2,750

2,800

2,800

    Cambodia

1,150

1,050

1,150

1,300

1,300

1,300

    China

262

368

1,173

2,058

2,500

3,200

    European Union

251

270

369

309

300

300

    Guyana

486

431

455

414

500

510

    India

11,046

10,062

12,573

11,791

12,000

12,500

    Pakistan

4,000

4,100

3,647

3,913

4,000

4,000

    Paraguay

371

557

537

650

650

600

    Russia

163

198

175

139

150

140

    South Africa

120

145

109

113

125

125

    Thailand

9,779

9,867

11,615

11,056

10,000

10,000

    Uruguay

718

996

982

799

800

800

    Vietnam

6,606

5,088

6,488

6,590

6,500

6,500

    Others

1,471

1,264

1,159

1,356

1,090

981

                Subtotal

39,363

36,864

44,767

44,774

43,805

44,656

                United States

3,381

3,355

3,349

2,763

3,050

3,300

                World Total

42,744

40,219

48,116

47,537

46,855

47,956 none

TY Imports

 

 

 

 

 

 

    Angola

450

470

450

490

500

500

    Benin

400

450

550

625

700

725

    Brazil

363

786

758

537

750

800

    Burkina

350

420

500

550

600

620

    Cameroon

500

500

600

650

700

725

    China

5,150

4,600

5,900

4,500

4,000

4,000

    Cote d'Ivoire

1,150

1,300

1,350

1,500

1,600

1,600

    European Union

1,786

1,816

1,985

1,919

2,000

2,000

    Ghana

580

700

650

830

800

800

    Guinea

420

650

600

865

850

900

    Iran

1,300

1,100

1,400

1,250

1,200

1,200

    Iraq

1,000

930

1,060

1,200

1,300

1,350

    Japan

688

685

679

670

685

685

    Kenya

450

500

675

700

750

800

    Malaysia

1,051

823

900

800

1,000

1,000

    Mexico

719

731

913

776

815

785

    Mozambique

575

625

710

550

675

700

    Nepal

530

530

535

700

750

800

    Nigeria

2,100

2,100

2,500

2,100

2,200

2,400

    Philippines

2,000

800

1,200

2,500

2,800

2,700

    Saudi Arabia

1,601

1,260

1,195

1,300

1,350

1,375

    Senegal

990

980

1,100

1,100

1,250

1,300

    South Africa

912

954

1,054

1,071

1,100

1,050

    United Arab Emirates

580

670

700

775

850

925

    Venezuela

500

400

330

632

530

530

    Others

13,248

12,115

15,808

16,117

13,650

13,863

                Subtotal

39,393

36,895

44,102

44,707

43,405

44,133

                Unaccounted

2,594

2,557

3,227

1,914

2,550

2,923

                United States

757

767

787

916

900

900

                World Total

42,744

40,219

48,116

47,537

46,855

47,956

 

World Rice Production, Consumption, and Stocks

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20 May

 

 

 

 

 

 

          none

Milled Production

 

 

 

 

 

 

    Bangladesh

34,500

34,500

34,578

32,650

35,000

35,300

    Brazil

8,465

7,210

8,383

8,204

7,480

7,344

    Burma

12,600

12,160

12,650

13,200

13,100

13,300

    Cambodia

4,925

4,931

5,256

5,554

5,633

5,688

    China

146,726

148,499

147,766

148,873

148,490

146,000

    India

105,482

104,408

109,698

112,910

116,000

115,000

    Indonesia

35,560

36,200

36,858

37,000

37,100

37,400

    Japan

8,079

7,876

7,929

7,787

7,650

7,700

    Korea, South

4,241

4,327

4,197

3,972

3,868

3,880

    Nepal

3,190

2,863

3,480

3,310

3,530

3,530

    Nigeria

3,782

3,941

4,410

4,662

4,788

4,900

    Pakistan

7,003

6,802

6,849

7,500

7,400

7,500

    Philippines

11,914

11,008

11,686

12,235

12,000

12,200

    Thailand

18,750

15,800

19,200

20,577

20,715

21,100

    Vietnam

28,166

27,584

27,400

27,657

27,711

28,000

    Others

41,862

41,804

43,658

43,277

42,305

42,653

                Subtotal

475,245

469,913

483,998

489,368

492,770

491,495

                United States

7,106

6,131

7,117

5,659

7,119

6,928

                World Total

482,351

476,044

491,115

495,027

499,889

498,423 none

Consumption and Residual

 

 

 

 

 

 

    Bangladesh

35,100

35,100

35,000

35,200

35,500

35,600

    Brazil

7,925

7,900

7,950

7,750

7,700

7,650

    Burma

10,500

10,400

10,000

10,200

10,250

10,400

    Cambodia

3,900

3,900

4,000

4,200

4,300

4,400

    China

141,000

141,028

141,761

142,487

144,290

145,000

    Egypt

4,000

3,900

4,300

4,200

4,000

3,800

    India

98,244

93,451

95,838

98,819

101,100

102,000

    Indonesia

38,300

37,850

37,800

38,100

38,100

38,000

    Japan

8,830

8,806

8,730

8,600

8,556

8,480

    Korea, South

4,197

4,212

4,435

4,746

4,712

4,500

    Nepal

3,770

3,353

4,010

3,980

4,230

4,280

    Nigeria

6,100

6,400

6,700

7,100

7,200

7,300

    Philippines

13,000

12,900

12,900

13,250

13,900

14,450

    Thailand

10,000

9,100

12,000

11,000

10,800

10,900

    Vietnam

22,000

22,500

22,000

21,500

21,500

22,000

    Others

61,653

62,236

65,701

66,892

69,081

70,285

                Subtotal

470,628

465,169

479,612

478,282

487,744

491,681

                United States

4,284

3,578

4,230

4,300

4,286

4,445

                World Total

474,912

468,747

483,842

482,582

492,030

496,126 none

Ending Stocks

 

 

 

 

 

 

    Bangladesh

1,592

1,205

854

1,500

1,346

1,246

    China

76,000

88,000

98,500

109,000

115,000

117,000

    India

17,800

18,400

20,550

22,600

25,000

25,500

    Indonesia

4,111

3,509

2,915

4,163

3,661

3,558

    Japan

2,821

2,552

2,410

2,228

1,949

1,794

    Philippines

2,409

2,117

2,003

2,288

3,388

3,838

    Thailand

11,270

8,403

4,238

3,009

3,174

3,624

    Others

17,493

16,684

16,686

16,342

14,702

13,792

                Subtotal

133,496

140,870

148,156

161,130

168,220

170,352

                United States

1,552

1,475

1,462

933

1,702

1,867

                World Total

135,048

142,345

149,618

162,063

169,922

172,219

 

 

Tin miễn phí