Dự báo USDA 3/2019: Dự báo nhập khẩu của Philippines tiếp tục TĂNG do thay đổi chính sách thuế

Theo báo cáo Makets & Trade Tháng 3/2019 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA):

Sản xuất lúa gạo toàn cầu được dự báo tiếp tục tăng lên khi một vụ mùa với sản lượng lớn được dự báo ở các quốc gia như Bangladesh, Ấn Độ và Pakistan. Tiêu thụ toàn cầu và tồn kho cuối năm cũng được dự báo cao hơn so với báo cáo kỳ trước. Thương mại toàn cầu được dự báo giảm với nhu cầu nhập khẩu yếu đi Bangladesh, Iran, SriLanka bất chấp việc Philippines tiếp tục tăng lượng nhập khẩu và Brazil cũng như Pakistan giảm lượng xuất khẩu.

 

Những thay đổi về thương mại năm 2019 so với dự báo tháng trước (triệu tấn):

Quốc gia

Đặc điểm

2019

(2/2019)

2019

(3/2019)

Thay đổi

Nguyên nhân

Bangladesh

Nhập khẩu

0.4

0.3

-0.1

Giảm lượng nhập khẩu do tăng sản lượng nội địa từ vụ mùa lớn

Iran

Nhập khẩu

1.4

1.2

-0.2

Tăng sản lượng nội địa

Philippines

Nhập khẩu

2.3

2.6

0.3

Dự kiến tăng nhập khẩu trong bối cảnh thay đổi chính sách thuế

South Africa

Nhập khẩu

1.0

1.1

0.1

Tiếp tục tăng nhu cầu nhập khẩu

Sri Lanka

Nhập khẩu

0.3

0.1

-0.2

Tăng sản lượng nội địa

Brazil

Xuất khẩu

0.9

0.8

-0.1

Giảm sản lượng nội địa

Pakistan

Xuất khẩu

4.25

4.1

-0.15

Nhu cầu nhập khẩu yếu từ khu vực Nam Á và phải cạnh tranh gay gắt với Ấn Độ

 

Sản xuất và thương mại gạo toàn cầu năm 2012 – 2019 (triệu tấn)

Năm/Chỉ tiêu

Sản lượng

Thương mại

Tiêu thụ

Tồn kho

2012

467.6

40.0

460.8

106.8

2013

472.5

39.5

465.4

113.9

2014

478.3

44.1

478.3

114.9

2015

478.5

42.6

477.5

114.9

2016

472.2

40.4

470.9

116.1

2017

487.1

46.8

481.6

138.1

2018

495.0

48.2

482.8

161.7

Dự báo 2019 (Tháng 2/2019)

495.9

48.1

490.3

167.6

Dự báo 2019 (Tháng 3/2019)

501.6

47.8

492.0

172.2

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ

 

Dự báo xuất khẩu niên vụ 2018/19 của USDA Tháng 2/2019 (triệu tấn)

Tên nước

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(2/2019)

2019

(3/2019)

Ấn Độ

11.6

11.0

10.0

11.6

12.5

12.5

12.5

Thái Lan

11.0

9.8

9.9

11.0

10.7

10.0

10.0

Việt Nam

6.3

6.6

5.1

6.6

6.7

7.0

7.0

Pakistan

3.7

4.0

4.3

3.6

4.2

4.25

4.1

Burma

1.7

1.7

1.3

3.1

2.8

2.8

2.8

China

0.3

0.4

1.2

1.7

1.7

2.5

2.5

Cambodia

1.0

1.15

0.9

1.15

1.25

1.0

1.0

Uruquay

1.0

0.7

1.0

1.0

0.81

0.8

0.8

 

Dự báo nhập khẩu niên vụ 2018/19 của USDA Tháng 2/2019 (triệu tấn)

Tên nước

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(2/2019)

2019

(3/2019)

Trung Quốc

4.5

5.2

4.6

5.9

4.8

4.5

4.5

Nigeria

3.2

2.1

2.0

2.5

2.1

2.2

2.2

Indonesia

1.2

1.35

1.0

0.3

2.1

0.8

0.8

Philippines

1.8

2.0

0.8

1.1

1.9

2.3

2.6

Bờ Biển Ngà

1.0

1.2

1.3

1.4

1.4

1.6

1.6

Iraq

1.0

0.9

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

Senegal

1.0

1.0

1.0

1.0

1.1

1.25

1.25

Malaysia

1.0

1.1

0.95

1.0

0.9

1.0

1.0

Ghana

0.6

0.5

0.65

0.5

0.7

0.7

0.7

 

World Rice Trade

     January/December Year, Thousand Metric Tons

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19 Feb

2018/19 Mar

 

 

 

 

 

 

          none

TY Exports

 

 

 

 

 

 

    Argentina

310

527

392

291

380

380

    Brazil

895

641

594

1,245

900

800

    Burma

1,735

1,300

3,350

2,738

2,800

2,800

    Cambodia

1,150

1,050

1,150

1,200

1,000

1,000

    China

262

368

1,173

2,058

2,500

2,500

    European Union

251

270

369

350

350

350

    Guyana

486

431

455

480

500

500

    India

11,046

10,062

12,573

11,791

12,500

12,500

    Pakistan

4,000

4,100

3,642

3,950

4,250

4,100

    Paraguay

371

557

500

653

650

650

    Russia

163

198

175

139

160

160

    South Africa

120

145

109

113

150

125

    Thailand

9,779

9,867

11,615

11,056

10,000

10,000

    Uruguay

718

996

1,051

799

800

800

    Vietnam

6,606

5,088

6,488

6,590

7,000

7,000

    Others

1,471

1,274

1,145

1,355

984

1,034

                Subtotal

39,363

36,874

44,781

44,808

44,924

44,699

                United States

3,381

3,355

3,349

2,763

3,200

3,150

                World Total

42,744

40,229

48,130

47,571

48,124

47,849 none

TY Imports

 

 

 

 

 

 

    Benin

400

450

525

550

650

650

    Brazil

363

786

754

534

750

750

    Burkina

350

420

500

550

600

600

    Cameroon

500

500

600

650

700

700

    China

5,150

4,600

5,900

4,500

4,500

4,500

    Cote d'Ivoire

1,150

1,300

1,350

1,500

1,600

1,600

    European Union

1,786

1,816

1,985

2,000

2,000

2,000

    Ghana

580

700

650

700

680

680

    Guinea

420

650

700

775

800

800

    Indonesia

1,350

1,050

350

2,300

800

800

    Iran

1,300

1,100

1,400

1,250

1,400

1,200

    Iraq

1,000

930

1,060

1,150

1,300

1,300

    Japan

688

685

679

670

685

685

    Kenya

450

500

675

700

750

750

    Malaysia

1,051

823

900

800

1,000

1,000

    Mexico

719

731

910

850

880

880

    Mozambique

575

625

710

525

750

675

    Nepal

530

530

535

700

750

750

    Nigeria

2,100

2,100

2,500

2,000

2,200

2,200

    Philippines

2,000

800

1,200

2,500

2,300

2,600

    Saudi Arabia

1,601

1,260

1,195

1,300

1,300

1,300

    Senegal

990

980

1,100

1,100

1,250

1,250

    South Africa

912

954

1,054

1,071

1,000

1,100

    United Arab Emirates

580

670

750

825

900

900

    Venezuela

500

400

330

609

550

550

    Others

12,338

11,529

15,956

14,411

14,240

13,705

                Subtotal

39,383

36,889

44,268

44,520

44,335

43,925

                Unaccounted

2,604

2,573

3,075

2,156

2,889

3,024

                United States

757

767

787

895

900

900

                World Total

42,744

40,229

48,130

47,571

48,124

47,849

 

World Rice Production, Consumption, and Stocks

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19 Feb

2018/19 Mar

 

 

 

 

 

 

          none

Milled Production

 

 

 

 

 

 

    Bangladesh

34,500

34,500

34,578

32,650

34,500

35,000

    Brazil

8,465

7,210

8,383

8,208

7,752

7,480

    Burma

12,600

12,160

12,650

13,200

13,120

13,120

    Cambodia

4,925

4,931

5,256

5,399

5,500

5,500

    China

146,726

148,499

147,766

148,873

148,490

148,490

    India

105,482

104,408

109,698

112,910

111,000

116,000

    Indonesia

35,560

36,200

36,858

37,000

37,300

37,300

    Japan

8,079

7,876

7,929

7,787

7,700

7,700

    Korea, South

4,241

4,327

4,197

3,972

3,868

3,868

    Nepal

3,190

2,863

3,480

3,310

3,530

3,530

    Nigeria

3,782

3,941

4,410

4,662

4,788

4,788

    Pakistan

7,003

6,802

6,849

7,450

7,400

7,540

    Philippines

11,914

11,008

11,686

12,235

12,150

12,150

    Thailand

18,750

15,800

19,200

20,370

20,700

20,700

    Vietnam

28,166

27,584

27,400

28,471

29,069

29,069

    Others

41,786

42,076

43,480

43,213

41,881

42,211

                Subtotal

475,169

470,185

483,820

489,710

488,748

494,446

                United States

7,106

6,131

7,117

5,659

7,119

7,119

                World Total

482,275

476,316

490,937

495,369

495,867

501,565 none

Consumption and Residual

 

 

 

 

 

 

    Bangladesh

35,100

35,100

35,000

35,200

35,200

35,500

    Brazil

7,925

7,900

7,950

7,750

7,750

7,700

    Burma

10,500

10,400

10,000

10,100

10,200

10,200

    Cambodia

3,900

3,900

4,000

4,150

4,200

4,200

    China

141,000

141,028

141,761

142,487

143,790

143,790

    Egypt

4,000

3,900

4,300

4,200

4,100

4,100

    India

98,244

93,451

95,838

98,819

100,000

101,100

    Indonesia

38,300

37,850

37,800

38,100

38,100

38,100

    Japan

8,830

8,806

8,730

8,655

8,600

8,600

    Korea, South

4,197

4,212

4,435

4,883

4,673

4,673

    Nepal

3,770

3,353

4,010

3,980

4,230

4,230

    Nigeria

6,100

6,400

6,700

7,100

7,200

7,200

    Philippines

13,000

12,900

12,900

13,250

13,650

13,750

    Thailand

10,000

9,100

12,000

10,600

10,500

10,500

    Vietnam

22,000

22,500

22,000

22,000

22,200

22,200

    Others

61,589

62,337

65,913

66,949

69,094

69,089

                Subtotal

470,561

465,284

479,320

478,461

485,979

487,686

                United States

4,284

3,578

4,230

4,279

4,287

4,286

                World Total

474,845

468,862

483,550

482,740

490,266

491,972 none

Ending Stocks

 

 

 

 

 

 

    China

76,000

88,000

98,500

109,000

116,000

116,000

    India

17,800

18,400

20,550

22,600

21,100

25,000

    Indonesia

4,111

3,509

2,915

4,113

4,111

4,111

    Japan

2,821

2,552

2,410

2,167

1,882

1,882

    Pakistan

1,312

1,124

1,367

1,556

1,217

1,596

    Philippines

2,409

2,117

2,003

2,288

3,088

3,188

    Thailand

11,270

8,403

4,238

3,202

3,633

3,652

    Others

17,852

17,001

16,523

16,738

15,098

15,186

                Subtotal

133,575

141,106

148,506

161,664

166,129

170,615

                United States

1,552

1,475

1,462

933

1,495

1,575

                World Total

135,127

142,581

149,968

162,597

167,624

172,190

 

 

Tin miễn phí