Diện tích, năng suất, sản lượng lúa gạo của Hàn Quốc giai đoạn 2010-2019 : Xu hướng giảm dần trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí