Đề xuất giải pháp mới dự trữ gạo, tránh xù hợp đồng

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí