Cân đối cung cầu năm 2019 vùng ĐBSCL – cập nhật 20/08/2019

Cập nhật số liệu xuất khẩu chính ngạch tháng 7/2019 ở mức 600 ngàn tấn (cao hơn 20 ngàn tấn so với số 580 ngàn tấn dự báo trong báo cáo tháng trước). Tăng điều chỉnh lượng nhập khẩu gạo Campuchia trong tháng 7 thêm 7 ngàn tấn đạt mức 22 ngàn tấn, giảm trong tháng 8-9 lần lượt 9 và 4 ngàn tấn so với báo cáo trước xuống lần lượt ở mức 11 và 11 ngàn tấn. Như vậy, tồn kho cuối tháng 7-8-9 lần lượt giảm xuống 13-22-26 ngàn tấn so với báo cáo trước đây, cuối tháng 9 tồn kho ở mức 734 ngàn tấn.

 

Bảng 1: Một số chỉ tiêu của cân đối cung cầu năm 2019 của ĐBSCL – cập nhật 15/7/2019 (ngàn tấn)

2019

Đông Xuân

ĐX-HT

Hè Thu

HT-TĐ

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

Diện tích  thu hoạch

157

378

841

240

179

595

566

177

253

Tồn kho đầu kỳ

517

125

644

2152

1666

920

1137

1370

829

Sản lượng gạo

532

1350

3050

832

396

1103

1141

398

794

Nhập khẩu (Từ Cam Pu Chia)

37

48

34

22

21

23

22

11

11

Tổng cung gạo

1086

1523

3728

3006

2083

2046

2300

1779

1634

Xuất khẩu chính ngạch

426

279

693

693

678

599

600

550

550

Đi Bắc/Tiểu ngạch

236

100

232

148

85

110

80

100

100

Tiêu thụ nội địa

300

500

650

500

400

200

250

300

250

Tồn kho cuối kỳ

125

644

2152

1666

920

1137

1370

829

734

Nguồn: Agromonitor phân tích

Ghi chú: Diện tích 1000 ha, lượng 1000 tấn. Số liệu ước tính cho tháng 1,2,3,4,5 và 6; số liệu 6 tháng còn lại năm 2019 là dự báo