Cân đối cung cầu năm 2019 vùng ĐBSCL – cập nhật 16/09/2019

Cập nhật số liệu xuất khẩu chính ngạch tháng 8/2019 ở mức 606 ngàn tấn (cao hơn 56 ngàn tấn so với số 550 ngàn tấn dự báo trong báo cáo tháng trước). Tăng điều chỉnh sản lượng gạo 6-7-8 (vụ Hè Thu 2019) lên lần lượt 1420 / 1359 / 740 ngàn tấn (so với ước tính trước đây là 1103 / 1141 / 398 ngàn tấn). Như vậy, tồn kho cuối tháng 9 ước tính ở mức 1498 ngàn tấn do tồn kho vụ Hè Thu còn nhiều và dự kiến có lượng khá vụ Thu Đông chảy về

Một số chỉ tiêu của cân đối cung cầu năm 2019 của ĐBSCL – cập nhật 16/9/2019 (ngàn tấn)

2019

Đông Xuân

ĐX-HT

Hè Thu

   

HT-TĐ

Thu Đông

Mùa

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

Diện tích  thu hoạch

157

378

841

240

155

597

541

275

265

240

206

69

Sản lượng gạo

532

1,350

3,050

832

419

1,420

1,359

740

713

647

555

185

Nhập khẩu (Từ Cam Pu Chia)

37

48

34

22

21

23

22

11

11

30

40

40

Xuất khẩu chính ngạch

426

279

693

693

678

599

600

606

550

500

500

450

Đi Bắc/Tiểu ngạch

236

100

232

148

85

110

80

100

100

70

50

50

Tiêu thụ nội địa

300

500

650

500

400

200

250

300

250

300

200

200

Tồn kho cuối kỳ

125

644

2,152

1,666

943

1,477

1,928

1,674

1,498

1,305

1,150

675

Nguồn: Agromonitor phân tích

Ghi chú: Diện tích 1000 ha, lượng 1000 tấn. Số liệu ước tính cho 7 tháng đầu năm; số liệu 5 tháng còn lại năm 2019 là dự báo