Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2020 tại An Giang đến 29/7/2020

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2020 tại Kiên Giang đến 28/7/2020

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2020 tại Kiên Giang đến 21/7/2020

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2020 tại An Giang đến 22/7/2020

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2020 tại Long An đến 21/7/2020

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2020 tại An Giang đến 15/7/2020