Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 10/1/2019

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 3/1/2019

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 27/12/2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 20/12/2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 6/12

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 15/11/2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 8/11/2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 1/11/2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông tính đến 4/10/2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 20/9/2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 14/9/2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 6/9/2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 30/8/2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 16/8/2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 9/8/2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 2/8/2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 27/7/2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 19/7/2018

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 12/7/2018