Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại An Giang đến 29/7/2020

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Kiên Giang đến 28/7/2020

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Kiên Giang đến 21/7/2020

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại An Giang đến 22/7/2020

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Long An đến 21/7/2020

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại An Giang đến 15/7/2020

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại An Giang đến 8/7/2020

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Long An đến 7/7/2020

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Đồng Tháp đến 30/6/2020

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại An Giang đến 1/7/2020

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Kiên Giang đến 30/6/2020

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Đồng Tháp đến 25/6/2020

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại An Giang đến 25/6/2020

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Kiên Giang đến 23/6/2020

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Long An đến 23/6/2020

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Long An đến 16/6/2020

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Kiên Giang đến 16/6/2020

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại An Giang đến 18/6/2020

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại Đồng Tháp đến 16/6/2020

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2020 tại An Giang đến 4/6/2020