Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu tính đến 4/10/2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 20/9/2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 14/9/2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 6/9/2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 30/8/2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 16/8/2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 9/8/2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 2/8/2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 27/7/2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 19/7/2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 12/7/2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 05/7/2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 28/6/2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 14/06/2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 15/5/2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 08/5/2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 03/5/2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 26/4/2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè - Thu 2018 đến 19/4/2018

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 12/4/2018