Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 10/4/2020

Tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân 3 tỉnh Long An - An Giang - Đồng Tháp đến ngày 13/3/2020

Diện tích lúa bị thiệt hại do hạn mặn ở ĐBSCL cuối tháng 2

Tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân 2019/20 đến hết tháng 2

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 27/12/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 28/11/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 22/11/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 15/11/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 8/11/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 1/11/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 25/10/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 18/10/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 11/10/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 4/10/2019