Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 27/12/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 28/11/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 22/11/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 15/11/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 8/11/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 1/11/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 25/10/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 18/10/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 11/10/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đến 4/10/2019