Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 25/4/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 18/4/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 11/4/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 4/4/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 28/3/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 21/3/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 14/3/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 7/3/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 28/2/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 21/2/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 24/1/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 10/1/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 3/1/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 27/12/2018

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 20/12/2018

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 13/12/2018

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 6/12

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 15/11/2018

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 8/11/2018

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 1/11/2018