Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 24/1/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 10/1/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 3/1/2019

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 27/12/2018

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 20/12/2018

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 13/12/2018

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 6/12

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 15/11/2018

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 8/11/2018

Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 1/11/2018