Duy nhất Lúa gạo

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Kiên Giang ngày 14/10/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Kiên Giang ngày 14/10/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại Kiên Giang ngày 14/10/2019

-

Giá cám tại Sa Đéc ngày 14/10/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Sa Đéc ngày 14/10/2019

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Sa Đéc ngày 14/10/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 – OM9582 tại Sa Đéc ngày 14/10/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 5451 tại Sa Đéc ngày 14/10/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 HT tại Sa Đéc ngày 14/10/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 HT tại Sa Đéc ngày 14/10/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 HT tại Sa Đéc ngày 14/10/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Kiên Giang ngày 12/10/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Kiên Giang ngày 12/10/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại Kiên Giang ngày 12/10/2019

-

Giá cám tại Long An ngày 12/10/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Long An ngày 12/10/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Long An ngày 12/10/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Long An ngày 12/10/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Long An ngày 12/10/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Long An ngày 12/10/2019

-