Duy nhất Lúa gạo

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 20/4/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 20/4/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 20/4/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 19/4/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 19/4/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 thu hoạch cuối tháng 4/2019 ngày 20/4/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 thu hoạch cuối tháng 4/2019 tại Bạc Liêu – Sóc Trăng ngày 20/4/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 thu hoạch cuối tháng 4/2019 tại Bạc Liêu – Sóc Trăng ngày 20/4/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 20/4/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 20/4/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 18/4/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 18/4/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ ĐX 2019 (hàng tàu) ngày 19/4/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ ĐX 2019 (hàng tàu) ngày 19/4/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 19/4/2019

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 19/4/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 19/4/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 19/4/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 thu hoạch cuối tháng 4/2019 ngày 19/4/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 thu hoạch cuối tháng 4/2019 tại Bạc Liêu – Sóc Trăng ngày 19/4/2019

-