Bản tin tuần Lúa gạo

Thị trường lúa gạo (29/12/2017-4/1/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 tăng giá so với cuối tuần trước

-

Thị trường lúa gạo (22/12-28/12/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 tăng giá so với cuối tuần trước

-

Thị trường lúa gạo (15/12-21/12/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 giảm về cuối tuần

-

Thị trường lúa gạo (8/12-14/12/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 giảm về cuối tuần

-

Thị trường lúa gạo (1/12-7/12/2017) - Giá gạo NL/TP IR50405 giảm tiếp

-