Giám sát xuất khẩu

Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 4/2018, luỹ kế 4 tháng đầu năm 2018, top 20 thị trường nhập khẩu, xuất khẩu đi Trung Quốc

-

Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 3/2018, luỹ kế 3 tháng đầu năm 2018, top 20 thị trường nhập khẩu, xuất khẩu đi Trung Quốc

-

Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 2/2018, luỹ kế 2 tháng đầu năm 2018, top 20 thị trường nhập khẩu, xuất khẩu đi Trung Quốc

-

Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 12/2017, luỹ kế 12 tháng năm 2017, top 20 thị trường nhập khẩu, xuất khẩu đi Trung Quốc

-

Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 11/2017, luỹ kế 11 tháng năm 2017, top 20 thị trường nhập khẩu, xuất khẩu đi Trung Quốc.

-

VFA: Cập nhật xuất khẩu gạo Thái lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, Mỹ tuần 11/9-15/9/2017

-

Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 8/2017, luỹ kế 8 tháng năm 2017, top 20 thị trường nhập khẩu, xuất khẩu đi Trung Quốc

-

Cập nhật xuất khẩu gạo tháng 8/2017

-

Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 7/2017, luỹ kế 7 tháng năm 2017, top 20 thị trường nhập khẩu, xuất khẩu đi Trung Quốc

-

Tàu cập cảng Sài Gòn 7 tháng đầu năm 2017 ăn hàng

-

Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 6/2017, luỹ kế 6 tháng năm 2017, top 20 thị trường nhập khẩu, xuất khẩu đi Trung Quốc

-

Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 5/2017, luỹ kế 5 tháng năm 2017, top 20 thị trường nhập khẩu, xuất khẩu đi Trung Quốc

-

Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 4/2017, luỹ kế 4 tháng năm 2017, top 20 thị trường nhập khẩu, xuất khẩu đi Trung Quốc

-

Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 3/2017, luỹ kế 3 tháng năm 2017, top 20 thị trường nhập khẩu, xuất khẩu đi Trung Quốc

-

Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 2/2017, lũy kế 2 tháng 2017, top 20 thị trường nhập khẩu, xuất khẩu đi Trung Quốc

-

Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 12/2016, lũy kế cả năm 2016, top 20 thị trường nhập khẩu, xuất khẩu đi Trung Quốc

-

Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 11/2016, lũy kế 11 tháng 2016, top 20 thị trường nhập khẩu, xuất khẩu đi Trung Quốc

-

Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 8/2016, lũy kế 8 tháng 2016, top 20 thị trường nhập khẩu, xuất khẩu đi Trung Quốc

-

Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 7/2016, lũy kế 7 tháng 2016, top 20 thị trường nhập khẩu, xuất khẩu đi Trung Quốc

-

Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 6/2016, lũy kế 6 tháng 2016, top 20 thị trường nhập khẩu, xuất khẩu đi Trung Quốc

-