Tin lúa gạo ngày 12/06/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 11/6/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 11/6/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 12/6/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 12/6/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 12/6/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 12/6/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 12/6/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 12/6/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 12/6/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 12/6/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 12/6/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 12/6/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 12/6/2019

-

Tin lúa gạo ngày 11/06/2019