giá tấm

Giá Tấm IR 50404 tại An Giang ngày 13/7/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại Cần Thơ ngày 11/7/2020

-

Giá Tấm 1,2 Hè Thu tại Kiên Giang ngày 9/7/2020

-

Giá Tấm tại Kiên Giang ngày 7/7/2020

-

Giá Tấm 1 tại Lấp Vò ngày 6/7/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại Cần Thơ ngày 4/7/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại An Giang ngày 3/7/2020

-

Giá Tấm 3,4 Hè Thu tại Kiên Giang ngày 2/7/2020

-

Giá Tấm 1,2 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 01/7/2020

-

Giá Tấm tại Kiên Giang ngày 30/06/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại Cần Thơ ngày 27/6/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại An Giang ngày 26/6/2020

-

Giá Gạo Tấm thường vụ Hè Thu (cập mạn) tại Lấp Vò ngày 26/6/2020

-

Giá Tấm 1,2 Hè Thu tại Kiên Giang ngày 25/6/2020

-

Giá Tấm 3,4 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 24/06/2020

-

Giá Tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 23/06/2020

-

Giá Tấm 1 tại Lấp Vò ngày 22/6/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại An Giang ngày 19/6/2020

-

Giá Tấm OM5451 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 17/06/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại Cần Thơ ngày 13/6/2020

-

Giá Tấm 1,2 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 12/6/2020

-

Giá Tấm 1,2 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 11/6/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại Lấp Vò ngày 9/6/2020

-

Giá Tấm IR 50404 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 06/06/2020

-

Giá Tấm IR 50404 vụ Đông Xuân tại Cần Thơ ngày 06/06/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại An Giang ngày 05/06/2020

-

Giá Tấm Đài Thơm tại An Giang ngày 05/06/2020

-

Giá Tấm OM5451 Hè Thu tại An Giang ngày 05/06/2020

-

Giá Tấm 1,2 Hè thu tại Kiên Giang ngày 04/6/2020

-

Giá Tấm 1 tại Sa Đéc ngày 1/6/2020

-