giá lúa gạo hiện nay

Giá Lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ngày 6/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR 50404 5% tấm tại Cần Thơ ngày 27/6/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Lấp Vò ngày 24/06/2020

-

Giá Lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang ngày 24/06/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR50404 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 18/06/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 18/06/2020

-

Giá Cám tại Kiên Giang ngày 18/6/2020

-

Giá Tấm 1,2 Hè Thu tại Kiên Giang ngày 18/6/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM 5451 5% tấm vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 18/6/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR 50404 5% tấm vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 18/6/2020

-

Gạo nguyên liệu OM 5451 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 18/6/2020

-

Giá Lúa tươi OM4900 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 18/6/2020

-

Giá Gạo xuất khẩu tham chiếu Nếp An Giang 10% tấm vụ Đông Xuân ngày 17/06/2020

-

Giá Lúa tươi Nàng Hoa vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 17/06/2020

-

Giá Lúa tươi Nếp An Giang ngày 17/06/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR50404 5% tấm tại Cần Thơ ngày 17/06/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Japonica tại Cần Thơ ngày 17/06/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu OM5451 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 17/06/2020

-

Giá Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 17/06/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 16/06/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR 50404 vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 11/6/2020

-

Giá Lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 9/6/2020

-

Giá gạo Thành phẩm Nàng Hoa vụ Đông Xuân tại Lấp Vò ngày 9/6/2020

-

Giá gạo Thành phẩm IR50404 25% tấm ngày 9/9/2020

-

Giá gạo Thành phẩm Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Lấp Vò ngày 9/6/2020

-

Giá gạo Nguyên liệu OM 5451 vụ Hè Thu tại Lấp Vò ngày 9/6/2020

-

Giá gạo Nguyên liệu Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Lấp Vò ngày 9/6/2020

-

Giá gạo Thành phẩm IR50404 25% tấm ngày 8/6/2020

-

Giá Gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ (gạo vụ cũ) ngày 05/6/2020

-

Giá Lúa tươi IR 50404 vụ Hè Thu tại An Giang – Kiên Giang – Đồng Tháp- Cần Thơ ngày 06/6/2020

-