giá gạo

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 23/07/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ngày 23/7/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 23/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm Nếp Long An ngày 23/7/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 23/7/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại An Giang ngày 23/7/2019

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 23/7/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 23/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 23/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 23/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Sa Đéc ngày 23/7/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 HT tại Sa Đéc ngày 23/7/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 HT tại Sa Đéc ngày 23/7/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 HT tại Sa Đéc ngày 23/7/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 22/7/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 22/7/2019

-

Thái Lan huy động quân đội hỗ trợ dân bị hạn hán

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ngày 22/7/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 22/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm Nếp Long An ngày 22/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 22/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Sa Đéc ngày 22/7/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 HT tại Sa Đéc ngày 22/7/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 HT tại Sa Đéc ngày 22/7/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 HT tại Sa Đéc ngày 22/7/2019

-

Tạo chồi hữu hiệu cho lúa

-

Giá cám tại Cần Thơ ngày 20/7/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 20/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 20/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 20/7/2019

-