giá gạo

Giá lúa tươi Nếp Long An ngày 5/11/2019

-

Giá lúa tươi IR50404 tại Sóc Trăng ngày 5/11/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 5/11/2019

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 5/11/2019

-

Giá gạo thành phẩm Đài Thơm 8 tại Kiên Giang ngày 5/11/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 5451 tại Kiên Giang ngày 5/11/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 5/11/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Kiên Giang ngày 5/11/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Kiên Giang ngày 5/11/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Kiên Giang ngày 5/11/2019

-

Giá gạo Hommali xuất khẩu Thái Lan ngày 4/11/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 4/11/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu Nếp Long An ngày 4/12/2019

-

Giá tấm 1,2 tại Cần Thơ ngày 4/12/2019

-

Giá gạo thành phẩm Nàng Hoa tại Cần Thơ ngày 4/12/2019

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Cần Thơ ngày 4/12/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Cần Thơ ngày 4/12/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Cần Thơ ngày 4/12/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Cần Thơ ngày 4/12/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 3/12/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 3/12/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu Đài Thơm 8 (hàng tàu) ngày 3/12/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu OM5451 (hàng tàu) ngày 3/12/2019

-

Giá lúa tươi IR 50404 tại Sóc Trăng ngày 3/12/2019

-

Giá cám tại Lấp Vò ngày 3/12/2019

-

Giá tấm 1,2 tại Lấp Vò ngày 3/12/2019

-

Giá gạo thành phẩm Jasmine tại Lấp Vò ngày 3/12/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Lấp Vò ngày 3/12/2019

-

Giá gạo thành phẩm Đài Thơm 8 tại Lấp Vò ngày 3/12/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Lấp Vò ngày 3/12/2019

-