giá gạo

Giá tấm OM5451 tại Cần Thơ ngày 29/2/2020

-

Giá gạo thành phẩm Nàng Hoa tại Cần Thơ ngày 29/2/2020

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Cần Thơ ngày 29/2/2020

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại Cần Thơ ngày 29/2/2020

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Cần Thơ ngày 29/2/2020

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Cần Thơ ngày 29/2/2020

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Myanmar ngày 28/2/2020

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Pakistan ngày 28/2/2020

-

Giá lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ – Đồng Tháp – Kiên Giang ngày 29/2/2019

-

Giá lúa tươi Jasmine tại Cần Thơ – Kiên Giang ngày 29/2/2019

-

Giá xuất khẩu tham chiếu gạo Nàng Hoa ngày 29/2/2019

-

Giá xuất khẩu tham chiếu gạo Japonica ngày 29/2/2019

-

Giá tấm 1,2 tại An Giang ngày 29/2/2019

-

Giá tấm OM5451 tại An Giang ngày 29/2/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 5451 tại An Giang ngày 29/2/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 5451 tại An Giang ngày 29/2/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 tại An Giang ngày 29/2/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại An Giang ngày 29/2/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 27/2/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 27/2/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu Đài Thơm 8 (hàng tàu) ngày 27/2/2020

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu OM5451 (hàng tàu) ngày 27/2/2020

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 27/2/2020

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 27/2/2020

-

Giá gạo thành phẩm Nàng Hoa tại Kiên Giang ngày 27/2/2020

-

Giá gạo thành phẩm OM 5451 tại Kiên Giang ngày 27/2/2020

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 27/2/2020

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Kiên Giang ngày 27/2/2020

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Kiên Giang ngày 27/2/2020

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 26/2/2020

-