giá gạo

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 24/5/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 24/5/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 25/5/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 25/5/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 25/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 25/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 25/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 25/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 25/5/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 23/5/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 23/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 24/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 24/5/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 24/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 24/5/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 24/5/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 24/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 24/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 23/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 23/5/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 23/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 23/5/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 23/5/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 22/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 23/5/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 23/5/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 22/5/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 21/5/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 21/5/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 22/5/2019

-