gạo xuất khẩu

Quy chuẩn canh tác bền vững SRP cho lúa gạo Việt Nam

-

Mô hình trình diễn giống lúa mới và quy trình canh tác lúa tiên tiến thuộc dự án sản phẩm quốc gia lúa gạo

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 23/7/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 23/07/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ngày 22/7/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 18/7/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ngày 18/7/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 17/7/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 17/7/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 17/7/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ngày 17/7/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 16/7/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 15/7/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 15/7/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 12/7/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 12/7/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 11/7/2019

-

Xuất khẩu gạo Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019: Lượng đi Philippines tiếp tục giảm tháng thứ 2 liên tiếp, đi Trung Quốc tháng 6 giảm khá mạnh so với tháng trước đó

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 10/7/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 10/7/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ngày 10/7/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 10/7/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 9/7/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 9/7/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 09/07/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 9/7/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 9/7/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 8/7/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 8/7/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 08/07/2019

-