gạo thành phẩm

Giá Gạo thành phẩm 5% tấm (cập mạn) tại Tiền Giang ngày 11/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Nếp An Giang ngày 11/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Nàng Hoa vụ Đông Xuân tại Kiên Giang ngày 9/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM 5451 5% tấm vụ Hè Thu tại Kiên Giang ngày 9/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR 50404 vụ Đông Xuân tại Kiên Giang ngày 9/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Japonica 5% tấm vụ Đông Xuân tại An Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Nếp An Giang 5% tấm vụ Hè Thu tại An Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM5451 5% tấm vụ Hè Thu tại An Giang ngày 8/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 vụ Hè thu tại Chợ Bà Đắc ngày 7/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Jasmine vụ Đông Xuân tại Sa Đéc ngày 7/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Gạo 25% tấm ngày 7/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Nàng Hoa vụ Đông Xuân tại Cần Thơ ngày 7/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 7/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM 5451 5% tấm vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 7/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR50404 5% tấm vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 7/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM 5451 Hè Thu tại Lấp Vò ngày 6/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Nàng Hoa 5% tấm vụ Đông Xuân (cập mạn) tại Cần Thơ ngày 4/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm 5% tấm (cập mạn) tại Cần Thơ ngày 4/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM5451 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Cần Thơ ngày 4/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 5% tấm vụ Hè Thu (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 4/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Nếp An Giang ngày 4/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Japonica vụ Đông Xuân tại Cần Thơ ngày 4/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM 5451 tại Cần Thơ ngày 4/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR 50404 5% tấm tại Cần Thơ ngày 4/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Nếp An Giang vụ Hè Thu ngày 3/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Japonica vụ Đông Xuân tại Sa Đéc ngày 3/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm OM 5451 vụ Hè Thu tại Sa Đéc ngày 3/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm IR 50404 vụ Hè Thu tại Sa Đéc ngày 3/7/2020

-

Giá Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 tại Kiên Giang ngày 2/7/2020

-