gạo thành phẩm

Tàu cập cảng Sài Gòn ăn hàng tháng 1/2020

-

Cân Đối Cung Cầu Năm 2019 Vùng ĐBSCL – Cập Nhật 18/11/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 29/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Sa Đéc ngày 25/7/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 23/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 23/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Sa Đéc ngày 23/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 22/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 22/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Sa Đéc ngày 22/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Sa Đéc ngày 20/7/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 19/07/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 19/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 19/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Sa Đéc ngày 19/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 18/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Sa Đéc ngày 18/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 17/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 17/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Sa Đéc ngày 17/7/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 15/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm Nếp Long An ngày 15/7/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 15/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 15/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 15/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Sa Đéc ngày 15/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 13/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm Japonica tại Sa Đéc ngày 13/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm Nếp Long An ngày 12/7/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 12/7/2019

-