gạo tấm

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 09/09/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 01/09/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 29/08/2017

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 21/08/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 21/08/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 19/08/2017

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 18/08/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 18/08/2017

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 16/08/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 16/08/2017

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 15/08/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 15/08/2017

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 14/08/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 14/08/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 11/08/2017

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 10/08/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 10/08/2017

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 9/8/2017

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 9/08/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 9/08/2017

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 8/8/2017

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 8/8/2017

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 8/08/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 8/08/2017

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 7/8/2017

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 7/8/2017

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 7/8/2017

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 7/08/2017

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 4/8/2017

-