gạo tấm

Giá Tấm 1,2 tại Cần Thơ ngày 4/7/2020

-

Giá Tấm 1,2 Hè Thu tại Kiên Giang ngày 25/6/2020

-

Giá Tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 23/06/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại An Giang ngày 19/6/2020

-

Giá Tấm 1,2 Hè Thu tại Kiên Giang ngày 18/6/2020

-

Giá Tấm OM5451 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 17/06/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại Cần Thơ ngày 13/6/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại Lấp Vò ngày 9/6/2020

-

Giá Tấm IR 50404 vụ Hè Thu tại Cần Thơ ngày 06/06/2020

-

Giá Tấm IR 50404 vụ Đông Xuân tại Cần Thơ ngày 06/06/2020

-

Giá Tấm 1,2 tại An Giang ngày 05/06/2020

-

Giá Tấm OM5451 Hè Thu tại An Giang ngày 05/06/2020

-

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 09/09/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 01/09/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 29/08/2017

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 21/08/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 21/08/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 19/08/2017

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 18/08/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 18/08/2017

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 16/08/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 16/08/2017

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 15/08/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 15/08/2017

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 14/08/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 14/08/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 11/08/2017

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 10/08/2017

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 10/08/2017

-