Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 19/2/2019

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ổn định

Chủng loại

Ghi chú

19/2/2019

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

4,600

0

Tin liên quan