Dự báo USDA 8/2019: Dự báo cho năm 2019 cập nhật so với báo cáo kỳ trước: Nhập khẩu của Trung Quốc – Iraq giảm, xuất khẩu của Thái Lan - Ấn Độ giảm

Theo báo cáo Makets & Trade Tháng 8/2019 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA):

Sản lượng lúa toàn cầu được dự báo đạt mức kỷ lục, vì dự báo lượng thấp hơn ở Indonesia và Liên minh châu Âu gần như được bù đắp hoàn toàn bằng các vụ mùa lớn hơn ở Nepal và Việt Nam. Thương mại toàn cầu được dự báo thấp hơn báo cáo trước với việc giảm nhập khẩu của Trung Quốc và xuất khẩu ít hơn của Thái Lan và Việt Nam.

 

Những thay đổi về thương mại năm 2019 so với dự báo tháng trước (triệu tấn):

Quốc gia

Luồng thương mại

2019

(7/2019)

2019

(8/2019)

Thay đổi

Nguyên nhân

Trung Quốc

Nhập khẩu

3.4

3.25

-0.15

Giảm lượng nhập khẩu từ các nước láng giềng

EU

Nhập khẩu

2.0

2.1

0.1

Tăng cường nhập khẩu trong nửa đầu năm 2019

Iraq

Nhập khẩu

1.3

1.2

-0.1

Sản lượng gạo trong nước cao hơn và giảm tiến độ nhập khẩu từ đấu thầu

Nam Phi

Nhập khẩu

1.1

1.0

-0.1

Giảm nhập khẩu gạo đồ từ Thái Lan

Ấn Độ

Xuất khẩu

12.0

11.8

-0.2

Giảm xuất trong tháng 8

Thái Lan

Xuất khẩu

9.2

9.0

-0.2

Giá cao hơn khó cạnh tranh với các nước xuất khẩu khác

 

Sản xuất và thương mại gạo toàn cầu năm 2012 – 2019 (triệu tấn)

Năm/Chỉ tiêu

Sản lượng

Thương mại

Tiêu thụ

Tồn kho

2012

467.6

40.0

460.8

106.8

2013

472.5

39.5

465.4

113.9

2014

478.3

44.1

478.3

114.9

2015

478.5

42.6

477.5

114.9

2016

472.2

40.4

470.9

116.1

2017

487.1

46.8

481.6

138.1

2018

495.5

47.7

483.0

162.4

Dự báo 2019 (Tháng 7/2019)

498.7

46.8

490.0

170.9

Dự báo 2019 (Tháng 8/2019)

498.6

46.3

489.6

171.3

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ

 

Dự báo xuất khẩu niên vụ 2018/19 của USDA Tháng 8/2019 (triệu tấn)

Tên nước

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(7/2019)

2019

(8/2019)

Ấn Độ

11.6

11.0

10.0

11.6

11.8

12.0

11.8

Thái Lan

11.0

9.8

9.9

11.0

11.0

9.2

9.0

Việt Nam

6.3

6.6

5.1

6.5

6.6

6.5

6.5

Pakistan

3.7

4.0

4.3

3.6

3.9

4.1

4.0

Trung Quốc

-

-

0.4

1.2

2.1

3.0

3.0

Burma

1.7

1.7

1.3

3.4

2.8

2.8

2.8

Cambodia

1.0

1.15

0.9

1.15

1.3

1.3

1.3

Uruquay

1.0

0.7

1.0

1.0

0.8

0.8

0.8

 

Dự báo nhập khẩu niên vụ 2018/19 của USDA Tháng 8/2019 (triệu tấn)

Tên nước

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(7/2019)

2019

(8/2019)

Trung Quốc

4.5

5.2

4.6

5.9

4.5

3.4

3.25

Nigeria

3.2

2.1

2.0

2.5

2.1

2.1

2.1

Indonesia

1.2

1.35

1.0

0.3

2.1

0.4

0.4

Philippines

1.8

2.0

0.8

1.2

2.5

3.1

3.1

Bờ Biển Ngà

1.0

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6

Iraq

1.0

0.9

1.1

1.1

1.2

1.3

1.2

Senegal

1.0

1.0

1.0

1.1

1.1

1.2

1.2

Malaysia

1.0

1.1

0.95

0.9

0.8

1.0

1.0

Ghana

0.6

0.6

0.7

0.65

0.7

0.8

0.8

Ai Cập

-

-

0.1

0.1

0.23

0.8

0.8

 

World Rice Trade

     January/December Year, Thousand Metric Tons

 

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Jul

2019/20 Aug

 

 

 

 

 

 

          none

TY Exports

 

 

 

 

 

 

    Argentina

527

391

291

340

300

300

    Brazil

641

594

1,245

800

650

650

    Burma

1,300

3,350

2,750

2,800

2,600

2,600

    Cambodia

1,050

1,150

1,300

1,300

1,300

1,300

    China

368

1,173

2,058

3,000

3,500

3,500

    European Union

270

369

308

300

300

300

    Guyana

431

455

414

500

510

510

    India

10,062

12,573

11,791

11,800

12,000

12,000

    Pakistan

4,100

3,647

3,913

4,100

4,000

4,000

    Paraguay

557

537

650

650

600

600

    Russia

198

175

139

150

140

140

    South Africa

145

109

113

115

125

125

    Thailand

9,867

11,615

11,056

9,000

9,700

9,500

    Uruguay

996

982

799

800

800

800

    Vietnam

5,088

6,488

6,590

6,500

6,500

6,500

    Others

1,264

1,159

1,356

1,141

995

921

                Subtotal

36,864

44,767

44,773

43,296

44,020

43,746

                United States

3,343

3,349

2,780

3,000

3,175

3,175

                World Total

40,207

48,116

47,553

46,296

47,195

46,921 none

TY Imports

 

 

 

 

 

 

    Angola

470

450

490

525

540

540

    Benin

450

550

625

700

725

725

    Brazil

786

758

537

700

850

850

    Burkina

420

500

550

600

620

620

    Cameroon

500

600

650

700

725

725

    China

4,600

5,900

4,500

3,250

3,400

3,300

    Cote d'Ivoire

1,300

1,350

1,500

1,600

1,600

1,600

    Egypt

116

90

230

800

600

600

    European Union

1,816

1,985

1,922

2,100

2,000

2,050

    Ghana

700

650

830

800

800

800

    Guinea

650

600

865

850

900

900

    Iran

1,100

1,400

1,250

1,200

1,150

1,150

    Iraq

930

1,060

1,200

1,200

1,350

1,150

    Japan

685

679

670

685

685

685

    Kenya

500

675

700

750

800

800

    Malaysia

823

900

800

1,000

1,000

1,000

    Mexico

731

913

776

780

785

785

    Mozambique

625

710

550

675

700

700

    Nepal

530

535

700

750

800

800

    Nigeria

2,100

2,500

2,100

2,100

2,200

2,200

    Philippines

800

1,200

2,500

3,100

2,700

2,700

    Saudi Arabia

1,260

1,195

1,290

1,350

1,375

1,375

    Senegal

980

1,100

1,100

1,200

1,300

1,300

    South Africa

958

1,054

1,071

1,000

1,050

1,050

    United Arab Emirates

670

700

775

850

925

925

    Others

12,397

15,949

16,475

13,620

13,703

13,646

                Subtotal

36,897

44,003

44,656

42,885

43,283

42,976

                Unaccounted

2,543

3,326

1,981

2,486

2,987

3,020

                United States

767

787

916

925

925

925

                World Total

40,207

48,116

47,553

46,296

47,195

46,921

 

World Rice Production, Consumption, and Stocks

 

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Jul

2019/20 Aug

 

 

 

 

 

 

          none

Milled Production

 

 

 

 

 

 

    Bangladesh

34,500

34,578

32,650

35,000

35,300

35,300

    Brazil

7,210

8,383

8,204

7,310

7,208

7,208

    Burma

12,160

12,650

13,200

13,175

13,300

13,300

    Cambodia

4,931

5,256

5,554

5,633

5,688

5,688

    China

148,499

147,766

148,873

148,490

146,000

146,000

    India

104,408

109,698

112,760

115,630

115,000

115,000

    Indonesia

36,200

36,858

37,000

36,700

37,400

37,400

    Japan

7,876

7,929

7,787

7,650

7,700

7,700

    Korea, South

4,327

4,197

3,972

3,868

3,880

3,880

    Nepal

2,863

3,480

3,310

3,730

3,530

3,530

    Nigeria

3,941

4,410

4,662

4,788

4,900

4,900

    Pakistan

6,802

6,849

7,500

7,400

7,500

7,500

    Philippines

11,008

11,686

12,235

11,800

12,200

12,200

    Thailand

15,800

19,200

20,577

20,550

20,900

20,500

    Vietnam

27,584

27,400

27,657

27,923

28,000

28,300

    Others

42,435

43,658

43,259

41,857

42,684

42,930

                Subtotal

470,544

483,998

489,200

491,504

491,190

491,336

                United States

6,131

7,117

5,659

7,119

6,627

6,522

                World Total

476,675

491,115

494,859

498,623

497,817

497,858 none

Consumption and Residual

 

 

 

 

 

 

    Bangladesh

35,100

35,000

35,200

35,500

35,700

35,700

    Brazil

7,900

7,950

7,750

7,600

7,550

7,550

    Burma

10,400

10,000

10,200

10,325

10,500

10,500

    Cambodia

3,900

4,000

4,200

4,300

4,400

4,400

    China

141,028

141,761

142,487

142,970

144,600

143,000

    Egypt

3,900

4,300

4,200

4,050

3,900

3,900

    India

93,451

95,838

98,669

101,130

102,000

102,000

    Indonesia

37,850

37,800

38,100

38,000

38,000

38,000

    Japan

8,806

8,730

8,600

8,556

8,480

8,480

    Korea, South

4,212

4,435

4,746

4,712

4,480

4,480

    Nepal

3,353

4,010

3,980

4,430

4,280

4,280

    Nigeria

6,400

6,700

6,900

7,100

7,300

7,300

    Philippines

12,900

12,900

13,250

14,100

14,600

14,600

    Thailand

9,100

12,000

11,000

11,000

11,000

11,000

    Vietnam

22,500

22,000

21,500

21,500

22,000

22,000

    Others

62,869

65,671

66,757

68,582

70,152

70,211

                Subtotal

465,788

479,612

477,933

485,156

491,694

490,147

                United States

3,590

4,230

4,298

4,414

4,382

4,349

                World Total

469,378

483,842

482,231

489,570

496,076

494,496 none

Ending Stocks

 

 

 

 

 

 

    China

88,000

98,500

109,000

115,000

116,000

118,000

    India

18,400

20,550

22,600

25,500

26,500

26,500

    Indonesia

3,509

2,915

4,163

3,261

3,558

3,158

    Japan

2,552

2,410

2,228

1,949

1,794

1,794

    Philippines

2,117

2,003

2,288

3,488

3,788

3,788

    Thailand

8,403

4,238

3,009

3,809

4,059

4,059

    Vietnam

1,555

967

1,034

1,357

1,045

1,557

    Others

16,334

16,573

16,991

15,329

14,302

14,306

                Subtotal

140,870

148,156

161,313

169,693

171,046

173,162

                United States

1,475

1,462

933

1,606

1,603

1,499

                World Total

142,345

149,618

162,246

171,299

172,649

174,661

 

 

Tin liên quan